Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia KOPARKA GĄSIENICOWA

Program Narodowa Strategia Spólności

  

Zapytanie ofertowe w ramach projektu
Wdrożenie nowych usług oraz innowacyjnego procesu minimalizacji spalin dzięki zakupowi nowoczesnych urządzeń w firmie Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana "KRĘŻEL"
planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP;
1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW; 1.5.2.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP)

09.01.2017 r.

Data upublicznienia zapytania ofertowego 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego

Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana "KRĘŻEL"

ul. Bohaterów Getta 19; 57-400 Nowa Ruda

NIP 8851283769

TEL. +48 74 871 52 56

Adres do korespondencji:

Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana "KRĘŻEL"

ul. Bohaterów Getta 19; 57-400 Nowa Ruda

Osoba do kontaktu: Sławomir Krężel

Tel. +48 74 871 52 56

E-mail: biuro@krezbud.pl

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

CPV przedmiotu zamówienia: 43261000-0 – Koparki mechaniczne

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

II.2.

1.      Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego.

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

·         Koparka gąsienicowa

Tytuł projektu:Wdrożenie nowych usług oraz innowacyjnego procesu minimalizacji spalin dzięki zakupowi nowoczesnych urządzeń w firmie Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana "KRĘŻEL"

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:

·         Koparka gąsienicowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

Inne postanowienia:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

II.2.3 Warunki

1.      Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.

2.      Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

3.      Termin związania ofertą: 90 dni.

II.3. Miejsce i termin składania ofert:

1.      Termin składania ofert:

16/01/2017  godz. 23:59:59

 

2.      Miejsce składania ofert pisemnych

      Ofertę należy złożyć pod adresem:

      ul. Bohaterów Getta 19; 57-400 Nowa Ruda

3.      Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu

4.      Sposób przygotowania oferty:

a)      Forma pisemna

Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:

·         Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „Koparka gąsienicowa”

b) Forma elektroniczna

Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.

5.      Kompletna oferta musi zawierać:

·         Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

·         Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

·         Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik

·         W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.

6.      Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

7.      Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:

a.      cenę wyrażoną w PLN

b.      opis przedmiotu zapytania ofertowego

c.       czas dostawy

d.      oferta w języku polskim

8.      Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

9.      Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:

1.      Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia ofert.

2.      Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.

3.      Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

4.      Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje mailowo Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej wyniku wyboru oferenta wskazując ofertę, która została wybrana.

II.5. Kryteria oceny ofert:

1.      W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

2.      Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

a)       CenaCeny ofert netto (waga 50 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem. 

                                                    Cn

                                    C = ------------------- x 50

                                                    Co

gdzie:

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty netto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

CN – oznacza łączną cenę netto najtańszej z ofert.

Co – oznacza łączną cenę netto ocenianej oferty.

b)       Czas reakcji serwisowej   (waga 10 %) będzie obliczany zgodnie z poniższym wzorem

T = Tmin./Tof x 10

Gdzie:

T – ocena punktowa za oceniane kryterium czas reakcji serwisowej wyrażony w godzinach

Tmin. – najkrótszy czas reakcji serwisowej spośród wszystkich ocenianych ofert

Tof – czas reakcji serwisowej podany w ofercie cenowej

10% - waga procentowa ocenianego kryterium (10% = 10 pkt.)

Pod pojęciem czas reakcji serwisowej Zamawiający rozumie czas liczony w pełnych godzinach zegarowych od momentu otrzymania  przez Wykonawcę zgłoszenia od Zamawiającego informacji o awarii przedmiotu zamówienia do przyjazdu pracownika Zamawiającego i podjęcia działań w celu usunięcia awarii. Maksymalny czas reakcji serwisowej Zamawiający określa na 48godz.

c)       Kryterium roboczogodziny za działania serwisowe (waga 20%) „Rg” zostanie obliczone według poniższego wzoru:

                       Rg min.

             Rg = ------------  x 20

                       Rg bad.

             gdzie:

             Rg – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena brutto roboczogodziny działań serwisowych

             Rg min. – najniższa cena (netto) roboczogodziny spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

             Rg bad. – cena (netto) oferty badanej

d)       Gwarancja –  (waga 20%) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „gwarancja” w następujący sposób:

Gwarancja udzielona na okres 24 m-ce - 0 pkt. Za każde dodatkowe 6-mcy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie przyznawał 4 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „gwarancja” wynosi 20.

 

3.      Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty netto

4.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Inne istotne postanowienia

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz zdostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na odpowiedniej stronie internetowej.

Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Dostawcami/Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

 

III.2. Finansowanie projektu:

 

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na adres:

ul. Bohaterów Getta 19;  57-400 Nowa Ruda

lub drogą elektroniczną na adres email:biuro@krezbud.pl

1)      Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

Treść zapytania jest dostępna na stronie internetowej www.krezel.biz

Pytania techniczne należy kierować do Sławomir Krężel na adres ul. Bohaterów Getta 19;  57-400 Nowa Ruda  lub na adres e-mail biuro@krezbud.pl. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.

W sprawach formalnych należy kontaktować się z Sławomir Krężel – pod numerem telefonu tel.  +48 74 871 52 56 (w godz. 8:00-15:00) lub adresem mailowym biuro@krezbud.pl

 

2)      Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

 

III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 

Termin dostawy:  15/02/2017

Miejsce dostawy: ul. Bohaterów Getta 19;  57-400 Nowa Ruda  

 

III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy

1.      Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:

a)        gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,

b)        istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,

c)         Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

 

SEKCJA IV: Załączniki 

1.    Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.    Załącznik Nr 2 Formularz oferty

3.    Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

 

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowej Koparki

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

KOPARKA GĄSIENICOWA

Kryterium techniczne : 

• Masa robocza: max. 24 t

• Głębokość kopania (przód - standard): min. 6580 mm

• Zasięg kopania (przód - standard): min. 9850 mm

• Wysokość kopania (przód - standard): min. 9550 mm

• Promień obrotu tylnej części: min. 2790 mm

• Siła uciągu: min. 22 t

• Moc kopania na łyżce (ISO): min. 15 t

• Moc kopania na ramieniu (ISO): min. 10 t

• Udźwig na poziomie gruntu (z przodu): min. 7 t na 6,0 m

• Silnik  6-cylindrowy zgodny z normą Stage IIIB (EGR),  min 124 kW (167 KM) przy min. 1800 obr./min

• Elektroniczny system optymalizacji wykorzystania energii

• Układ poprawy wydajności instalacji hydraulicznej

• Konwersja mocy silnika na energię hydrauliczną

• Elektroniczne sprzęgło wentylatora

• Wzmacniane kute przeguby

• Wysięgnik SLR lub ramię Mono Boom (o parametrach niegorszych niż wysięgnik SLR)

• Kolorowy monitor min 7 cali

• Kamera cofania

• Mikrofon

• Pedał do jazdy na wprost

• Podwójna pompa

• Kamera boczna w kabinie

• Tryby pracy:  min 4

• Tryby zasilania: min 4

Ilość – 1 sztuka

Załącznik nr 2 Formularz oferty

………………………………..                                                                       ……………………………….

………………………………..                                                                         (miejscowość i data)

………………………………..

………………………………...

   (nazwa i adres Oferenta)

 

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

 

my niżej podpisani:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

 (nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

1.        SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych tj.

Koparka gąsienicowa

Lp.

Parametry i funkcje

Wartość parametru[1]

1

Masa robocza:

 

2

Głębokość kopania (przód - standard):

 

3

Zasięg kopania (przód - standard):

 

4

Wysokość kopania (przód - standard):

 

5

Promień obrotu tylnej części:

 

6

Siła uciągu:

 

7

Moc kopania na łyżce (ISO):

 

8

Moc kopania na ramieniu (ISO):

 

9

Udźwig na poziomie gruntu (z przodu):

 

10

Silnik  6-cylindrowy zgodny z normą Stage IIIB (EGR), moc kW(KM):

 

11

Silnik  6-cylindrowy zgodny z normą Stage IIIB (EGR), obroty/min:

 

12

Elektroniczny system optymalizacji wykorzystania energii

 

13

Układ poprawy wydajności instalacji hydraulicznej

 

14

Konwersja mocy silnika na energię hydrauliczną

 

15

Elektroniczne sprzęgło wentylatora

 

16

Wzmacniane kute przeguby

 

17

Wysięgnik

 

18

Kolorowy monitor

 

19

Kamera cofania

 

20

Mikrofon

 

21

Pedał do jazdy na wprost

 

22

Podwójna pompa

 

23

Kamera boczna w kabinie

 

24

Tryby pracy

 

25

Tryby zasilania

 

 

2.        OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

3.        OFERUJEMY realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ NETTO ............................. zł (słownie: ........................................................ złotych). Szczegółowa kalkulacja została przedstawiona na naszym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik niniejszego dokumentu.

4.        PROPONOWANY przez nas czas reakcji serwisowej to …………………………..

5.        PROPONOWANA przez nas stawka roboczogodziny brutto za działania serwisowe to …………………………..

6.        PROPONOWANY przez nas okres gwarancji to …………………………..

7.        PROPONOWANY przez nas termin dostawy to …………………………..

8.        OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Zamówienia.

9.        UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

10.    OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

11.    Umowa zostaje zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania niniejszego projektu na podstawie stosownej umowy.

12.    WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  do:

Imię i nazwisko ……………………………….

Adres: ………………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Fax: …………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………..

13.    OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1)........................................................................................

2)…………………………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………………………

 

__________________, dnia __ __ ……… roku

________________________________

(pieczęć i podpis Oferenta)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

 

…………………………………                                                                                         …………………………….

Pieczątka Oferenta                                                                                       Miejscowość, data

 

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania. 

 

……………………..…………………………

Podpis

 

 


[1] Proszę podać rzeczywistą wartość parametru oferowanego urządzenia lub wpisać TAK/NIE dla niemierzalnych parametrów lub funkcji

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com