Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia KOPARKA KOŁOWA

program
Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana "KRĘŻEL"
z siedzibą: ul. Sikorskiego 21a, Ścinawka Średnia, 57-420 Radków,
w związku z ubieganiem się o realizację projektu pn.
„Zakup nowoczesnej maszyny w firmie Krężel”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”
Schemat 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”
zaprasza do składania ofert na realizację następującego zamówienia:
Rodzaj zamówienia Dostawy
Przedmiot zamówienia

KOPARKA KOŁOWA

Podstawowe dane maszyny i wyposażenie:

waga: 14000-18000 kg

opony 10,00-20

ramię dzielone

ramię końcowe o długości minimum 2,5m

wyprowadzenie hydrauliczne na młot i chwytak bez obrotu

Silnik:

moc: 90 kW- 120kW

automatyczny system podgrzewania silnika

Podwozie:

bardzo trwała spawana konstrukcja

podwozie typu lemiesz/podpory

wzmocniona oś przednia z możliwością automatycznej blokady oscylacji

Kabina:

kamera wsteczna z kolorowym monitorem LCD

nadciśnieniowa klimatyzacja z czujnikiem temperatury

Prędkości jazdy:

dwie prędkości jazdy oferują wybór między wysokim momentem a prędkością, zależnie od trybu pracy maszyny

zakres prędkości: 3,0-37 km/h

Układ hydrauliczny:

system pozwalający na optymalizację pracy i zmniejszenie zużycia paliwa

komputer sterujący harmonizuje pracę silnika i układu hydraulicznego

dodatkowy obieg dla podłączenia sprzętu Inne wyposażenie standardow

separator wody

hydrauliczny napęd wiatraka chłodnicy

oświetlenie robocze

Opis sposobu obliczania ceny

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Powinny zostać podane ceny serwisow gwarancyjnych.

Nie dopuszcza się wariantowości cen ani ofert częściowych

Podana cena będzie ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.

Cenę oferty należy podać w PLN lub EUR (w przypadku ceny w EUR przeliczenie na PLN nastąpi po kursie sprzedaży NBP na dzień porównania ofert)

Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez
okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.

Jako ceny oferty do porównania ofert przyjęte zostaną ceny netto.

Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 30.10.2014 r.

Miejsce realizacji zamówienia:
ul. Sikorskiego 21a, Ścinawka Średnia, 57-420 Radków

Kryteria wyboru oferty Cena (C) – waga 100%
C = Najniższa cena ofertowa / cena badanej oferty x 100 pkt
Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.
Miejsce, sposób i termin składania ofert

Miejsce składania ofert: ul. ul. Sikorskiego 21a, Ścinawka Średnia, 57-420 Radków

Sposób składania ofert: oferta skierowana do Zamawiającego powinna zostać przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką na papierze firmowym oferenta lub opatrzona jego pieczęcią firmową, zaadresowana do Zamawiającego i złożona osobiście albo przesyłką pocztową lub kurierską

Oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres Oferenta,
- oświadczenie Oferenta, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia,
- oferowaną cenę netto i brutto dostawy
- podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta

Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres email: biuro@krezbud.pl jako skanu dokumentacji sporządzonej wg w/w zasad,

Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Oferenta

Termin składania ofert: od 09.09.2014 r. do 12.09.2014 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Warunki udziału w postępowaniu

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający łącznie następujące warunki:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Kontakt z Zamawiającym Dodatkowych informacji oraz wyjaśnień związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym udziela:
Sławomir Krężel
tel.: +48 502 614 312
e-mail: biuro@krezbud.pl
Dodatkowe informacje

Rozpatrzenie ofert nastąpi do 15.09.2014 r. w siedzibie ul. Sikorskiego 21a, Ścinawka Średnia, 57-420 Radków

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.krezel.biz

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia kontraktu na dostawę, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Z poważaniem
Renata Krężel
502614312

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com